Hotels Silken ofereix un 10% de descompte sobre la seva millor tarifa disponible sense restrincions, per a tots els associats. 

Per efectuar reserves o qualsevol consulta, podeu contactar amb la seva central de reserves, web o fer la petició via mail:

Central de Reserves Hotels Silken : 902.363.600
e-mail: booking@hoteles-silken.com