CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

 

A la reunió de la Junta Directiva celebrada el dia 12 d’abril de 2016, s’acordà la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària de l’AIQS, que se celebrarà en primera convocatòria el 20/06/2016 i en segona el DIMARTS 21 DE JUNY DE 2016, a les 19:00, a l’Auditori FCC de l’Institut Químic de Sarrià (Via Augusta, 390, de Barcelona), amb el següent

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.    Elecció de càrrecs de la Junta Directiva, segons els articles 20, 24 i 25 dels Estatuts de l’AIQS

2.    Precs i preguntes

3.    Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’Acta de l’Assemblea

 

D’acord amb l’article 24 dels Estatuts de l’AIQS, els Associats que desitgin presentar la seva candidatura hauran de lliurar-la a la Secretaria de l’Associació, abans del 20 de maig de 2016. Les candidatures podran ser individuals o en blocs complets, presentant-se els candidats per a un càrrec concret i amb un programa d’actuació.


La Secretària

Dra. Laia Ros i Blanco

 

[Segons l’article 16 dels Estatuts de l’Associació, l’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi assisteixin, presents o representats, la majoria simple dels Associats, i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’Associats concurrents.

Tots els Associats podran delegar el seu vot especialment per a cada convocatòria de l’Assemblea General a favor de qualsevol Associat mitjançant escrit dirigit al president de la Junta Directiva, fent referència expressa a l’ordre del dia que es tractarà i a la data de la reunió a què fa referència la delegació de vot, descartant-se qualsevol altre tipus de delegació. Cada Associat podrà representar, com a màxim, altres 5 Associats.

Les delegacions degudament representades són vàlides per al còmput del quòrum d’assistència i de vot]