A la reunió de la JuntaDirectiva celebrada el dia 7 d’octubre de 2014, s’acordà la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària de l’Associacióde Químics i Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià, que se celebrarà enprimera convocatòria el 27/11/2014 i en segona el DIVENDRES 28 DE NOVEMBRE DE 2014, a continuació de l’AssembleaGeneral Ordinària, a la Sala Multimèdia d’ IQS (Via Augusta, 390, de Barcelona),amb el següent

 

ORDREDEL DIA

  1. Aprovació, si s’escau, de la proposta denomenament com a Socis Honorífics del Sr. Carles Guillem, el Sr. Ferran Picó iel P. Rafael Queralt.

  2. Precs i preguntes.

     

    Laia Ros    Secretària Junta Directiva

(Segons l’Art. 16 dels Estatuts del’Associació, l’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primeraconvocatòria quan assisteixin a ella la majoria dels Associats, i en segonaconvocatòria qualsevol que sigui el nombre d’Associats concurrents).