ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIAA la reunió de la Junta Directiva celebrada el dia 20 de juliol de 2015, s’acordà la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació de Químics i Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià, que se celebrarà en primera convocatòria el 16/9/2015 i en segona el DIJOUS 17 DE SETEMBRE DE 2015 A LES SET DEL VESPRE, a la Sala Multimèdia nº1 d’IQS (Via Augusta, 390, de Barcelona), amb el següentORDRE DEL DIA1. Aprovación, si s'escau, de la proposta de proyecte de fusió entre l'Associació de Químics i Enginyers d'IQS i l'IQS Business Alumni.2. Precs i preguntes.La SecretàriaLaia Ros i Blanco
(Segons l’Art. 16 dels Estatuts de l’Associació de Químics i Enginyersde l’IQS: L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan assisteixin a ella la majoria dels Associats, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombred’Associats concurrents. Tots els Associats podran delegar el seu vot especialment per a cada convocatòria de l’Assemblea General a favor de qualsevol Associat mitjançant escrit dirigit al president de la Junta Directiva, fent referència expressa a l’ordre del dia que es tractarà i a la data de la reunió a què fa referència la delegació de vot, descartant-se qualsevol altre tipus de delegació. Cada Associat podrà representar, com amàxim, altres 5 Associats. Les delegacions degudament representades són vàlides per al còmput del quòrum d’assistència i de vot).