Untitled Page

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

A la reunió de la Junta Directiva celebrada el dia 2 de juny, s’acordà la convocatòria de:

L’Assemblea General Ordinària, que es celebrarà en primera convocatòria el 27/11/2014 i en segona el DIVENDRES 28 DE NOVEMBRE DE 2014, a les 18:30 h., a la Sala Multimèdia de l'Institut Químic de Sarrià (Via Augusta, 390 de Barcelona).17:30 HORES

Eucaristia a la Capella “Francesc Castelló” de l’Institut Químic de Sarrià, en sufragi dels companys finats durant l’any.18:30 HORES

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA amb el següent ordre del dia:

1. Informe de la Presidència.

2. Informe dels membres de la Junta Directiva.

3. Informe de la situació econòmica i pressupost per a l’any 2015.

4. Altes i baixes d’Associats.

5. Lliurament dels premis P. Salvador Gil SJ.

6. Concessió de les insígnies y distincions commemoratives als Associats de les promocions de 1954, 1964, 1974, 1989 i 2002.

7. Precs i preguntes.

8. Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’Acta de l’Assemblea.La Secretària

Dra. Laia RosBlanco(Segons l’Art. 16 dels Estatuts de l’Associació, l’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan assisteixin a ella la majoria dels Associats, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d’Associats concurrents).