català  castellano

 

Asociación de Químicos e Ingenieros del Instituto Químico de Sarrià
Via Augusta, 390 – 08017 Barcelona
Tel. 93.267.20.12 / fax 93.280.42.76
aiqs@aiqs.eu
Número Nacional 2369, nº 74, sección 1ª del Registro de Barcelona


Titularitat: Tots els drets de la pàgina web Associació de Químics i Enginyers de l’IQS pertanyen a Associació de Químics i Enginyers de l’IQS essent aquesta titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts d’aquesta pàgina web.

Continguts: La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense l’autorització per escrit del seu Titular, és una infracció que castiga la legislació vigent, estant subjecte a les responsabilitats civils i penals corresponents.

Associació de Químics i Enginyers de l’IQS es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions, actualitzacions o cancel·lacions que consideri oportunes, de tots el continguts, així com de la presentació, que ofereix aquesta pàgina web.

Associació de Químics i Enginyers de l’IQS exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud, i/o actualitat dels continguts.

L’usuari es compromet a fer un ús adient dels continguts i serveis (com per exemple els de xat, foros d’opinió o pàgines obertes al lector) que Associació de Químics i Enginyers de l’IQS ofereix en el seu web i a no utilitzar-los per incórrer en activitat il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; provocant danys en els sistemes físics i lògics del Associació de Químics i Enginyers de l’IQS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment citats.

El titular perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu web exercint totes les accions civils i penals que els puguin correspondre en dret.

Enllaços: L’establiment d’un enllaç amb una pàgina web d’un tercer (link) no implica en cap cas l’existència d’una relació entre Associació de Químics i Enginyers de l’IQS i el propietari de la pàgina web en les que s’estableixi, ni l’acceptació o responsabilitat pels continguts d’aquella. Igualment els enllaços de webs de tercers amb el web del Associació de Químics i Enginyers de l’IQS no comporta l’assumpció de cap tipus de titularitat ni de responsabilitat pels continguts d’aquelles.

Associació de Químics i Enginyers de l’IQS no es fa responsable d’hipotètics danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la presència de virus o a de la presència d’altres elements lesius en aquesta pàgina web.

Usuaris enregistrats En relació a les dades personals que es recullin a través dels serveis que es troben a disposició dels usuaris a través del registre previ, aquests seran tractats d’acord a l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de normativa aplicable.

Associació de Químics i Enginyers de l’IQS compleix aquesta obligació respecte a la protecció de dades personals dels seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com en el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (Llei 34/2002, d’11 de juliol).

L’usuari enregistrat en aquesta pàgina web podrà en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per la cessió de les seves dades en els termes previstos per la referida Llei i resta de normativa que la desenvolupa.

Legislació i jurisdicció aplicable: Les presents condicions d’accés queden subjectes a la ordenació jurídica espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pugui derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i Associació de Químics i Enginyers de l’IQS acorden sotmetre’s als Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre.

 

 

 

Asociación de Químicos e Ingenieros del Instituto Químico de Sarrià
Via Augusta, 390 – 08017 Barcelona
Tel. 93.267.20.12 / fax 93.280.42.76
aiqs@aiqs.eu
Número Nacional 2369, nº 74, sección 1ª del Registro de Barcelona


Titularidad Todos los derechos de la página web Asociación de Químicos e Ingenieros del IQS pertenecen a Asociación de Químicos e Ingenieros del IQS siendo éstos titulares de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de los contenidos de esta página web.

Contenidos. La reproducción, copia, uso, distribución, comercialización, comunicación pública o cualquier otra actividad que se pueda hacer con la información contenida en estas páginas web y que se realice sin la autorización por escrito de su Titular, es una infracción que castiga la legislación vigente, estando sujeta a las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

Asociación de Químicos e Ingenieros del IQS se reserva el derecho a realizar sin previo aviso las modificaciones, actualizaciones o cancelaciones que considere oportunas de todos los contenidos, así como de la presentación, que ofrece esta página web.

Asociación de Químicos e Ingenieros del IQS excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, y/o actualidad de los contenidos.
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por ejemplo los de chat, foros de opinión o páginas abiertas al lector) que Asociación de Químicos e Ingenieros del IQS ofrece en su web y a no emplearlos para incurrir en actividades ilícitas o contrarias a la buena fe y al ordenamiento legal; provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Asociación de Químicos e Ingenieros del IQS, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados.
El titular perseguirá el incumplimiento de las anteriores condiciones así como cualquier utilización indebida de los contenidos presentados en su web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que les puedan corresponder en derecho.
Enlaces El establecimiento de un enlacecon una página web de un tercero (link) no implica en ningún caso la existencia de una relación entre Asociación de Químicos e Ingenieros del IQS y el propietario de la página web en las que se establezca, ni la aceptación o responsabilidad por los contenidos de aquella. Igualmente los enlaces de webs de terceros con la web de Asociación de Químicos e Ingenieros del IQS no comporta la asunción de ningún tipo de titularidad ni de responsabilidad por los contenidos de aquellas
Asociación de Químicos e Ingenieros del IQS no se hace responsable de hipotéticos daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos lesivos en esta página web.
Usuarios registrados En relación a los datos personales que se recojan a través de los servicios que se encuentran a disposición de los usuarios a través del registro previo, éstos serán tratados de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable.
Asociación de Químicos e Ingenieros del IQS cumple la legislación respecto a la protección de datos personales de sus suscriptores y los mantiene en la más estricta confidencialidad de acuerdo con los dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre de 1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como en lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (Ley 34/2002 de 11 de julio).
El usuario registrado en esta página web podrá en todo momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento para la cesión de sus datos en los términos previstos en la referida Ley y demás normas que la desarrollan.
Legislación y jurisdicción aplicable
Las presentes condiciones de acceso quedan sujetas a la ordenación jurídica española.

Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse del acceso a la página web, el usuario y Asociación de Químicos e Ingenieros del IQS acuerdan someterse a los Tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero general o especial que les pudiera corresponder.